Lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Cập nhật vào ngày: 20 / 03 / 2015

        BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

  VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP  VIỆT NAM

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  107/KHNN-TTr
V/v  lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

 

                         

               Hà Nội, ngày 27  tháng 01  năm 2015

                 Kính gửi:  - Các đơn vị trực thuộc Viện

                                   - Các Ban thuộc Viện

 

Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 12 năm 2014 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và Quyết định số 87/QĐ-BNN-PC ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Kế hoạch), Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) hướng dẫn các đơn vị trực thuộc VAAS, với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

-   Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) đến các cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc VAAS.

-   Triển khai các hoạt động lấy ý kiến của các đơn vị thuộc VAAS để xây dựng báo cáo góp ý của VAAS vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

-   Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc VAAS trong việc giúp Giám đốc hoàn thành báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN

           1. Nội dung lấy ý kiến

Lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), gồm: Quy định chung; Quyền sở hữu và các vật quyền khác; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Điều khoản thi hành; Kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật dân sự. Trong đó, tập trung lấy ý kiến về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ và VAAS và các vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ lục I kèm theo công văn này.

           2. Hình thức lấy ý kiến

Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức sau đây:

-   Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản;

-   Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

-   Thông qua Trang thông tin điện tử của VAAS; Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc VAAS.

          3. Đối tượng lấy ý kiến

-   Các đơn vị trực thuộc VAAS

-   Các Ban thuộc VAAS

(sau đây gọi tắt là các đơn vị thuộc VAAS)

          4. Thời gian lấy ý kiến và gửi báo cáo

- Các đơn vị thuộc VAAS lấy ý kiến góp ý về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 27 tháng 1 năm 2015 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2015 và gửi báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý về VAAS (qua Phòng Thanh tra, Pháp chế - Ban Tổ chức, hành chính và XDCB) đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ: nguyenhung265619@gmail.com và phamxuancucvaas@yahoo.com.vn trước ngày 5/4/2015.

- VAAS gửi báo cáo Bộ trước 15/4/2015.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

             1. Ban Tổ chức Hành chính và Xây dựng cơ bản có trách nhiệm:

-   Là đơn vị thường trực, đầu mối tổ chức đôn đốc việc triển khai việc lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

-   Tổng hợp báo cáo góp ý của VAAS về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), trình Lãnh đạo VAAS ký gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tuyên truyền bằng những hình thức thích hợp về việc triển khai lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) của VAAS và các đơn vị thuộc VAAS.

 2. Các đơn vị thuộc VAAS có trách nhiệm:

 Tổ chức nghiên cứu dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), tổng hợp ý kiến góp ý của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình và gửi báo cáo về VAAS theo Đề cương tại Phụ lục II kèm theo công văn này.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo VAAS;

- Đảng ủy VAAS;

- Ban TCHC và XDCB;

- Lưu VP ĐU.     

 

                     K.T. GIÁM ĐỐC

                    PHÓ GIÁM  ĐỐC

 

 

                        

           

                    Nguyễn Hồng Sơn

 

Tải về