Kết quả nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ môi trường nông nghiệp, nông thôn của viện môi trường nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Viện Môi trường Nông nghiệp là viện thành viên của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập theo Quyết định 1084/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chức năng, nhiệm vụ của Viện được quy định tại Quyết định số 67/2008/QĐ-BNN ngày 27 tháng 5 năm 2008, với những chức năng cơ bản là nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tư vấn trong lĩnh vực môi trường nông nghiệp, nông thôn phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.
Về nguồn nhân lực, Viện có 125 cán bộ, viên chức, trong đó có 1 PGS, 11 TS, 36 thạc sỹ. Cơ cấu tổ chức của Viện bao gồm 02 phòng chức năng: Khoa học và HTQT; Quản lý tổng hợp; 5 bộ môn nghiên cứu: Sinh học môi trường; Hóa Môi trường; Môi trường nông thôn; An toàn và đa dạng sinh học; Mô hình hóa và Cơ sở dữ liệu môi trường; 01 Phòng Thí nghiệm Trung tâm; 03 Trạm Quan trắc và Phân tích chất lượng môi trường nông nghiệp tại miền Bắc, miền Nam; miền Trung và Tây Nguyên.
Mặc dù mới được thành lập, cho đến nay Viện đã triển khai các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ môi trường trong các lĩnh vực môi trường nông lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, chăn nuôi và môi trường nông thôn theo chức năng Bộ giao. Đến năm 2011, Viện đã chủ trì 10 đề tài thuộc các chương trình KHCN cấp nhà nước, 03 đề tài, dự án sự nghiệp khoa học cấp Bộ, 14 nhiệm vụ môi trường thường xuyên cấp Bộ; 7 đề tài thuộc nguồn vốn vay ADB, 13 đề tài cấp cơ sở; 10 đề tài hợp tác với các địa phương và 06 dự án hợp tác quốc tế. Kinh phí nghiên cứu tăng từ 2,91 tỷ đồng năm 2008 lên 17,41 tỷ đồng năm 2010.
Có được những thành công trên trước hết là sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong Viện, sự chỉ đạo kịp thời của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và sự ủng hộ, giúp đỡ của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
 
Liên hệ Ban biên tập: iaehung@gmail.com

Tải về