Kéo dài chuỗi số liệu nhiệt độ trong lịch sử ở Lào Cai thông qua tính chất vật lý, hóa học vòng năm cây Pơ Mu

Cập nhật vào ngày: 11 / 05 / 2017

Cây Pơ Mu được các nhà Khoa học Nhật khám phá  cuối thập niên 1990 là có các vòng phát triển dựa trên hai mùa mưa và nắng nhận thấy được rõ. Thông qua việc nghiên cứu tính chất vật lý, hóa học vòng năm cây Pơ Mu ở Lào Cai đã cho phép kéo dài chuỗi số liệu trong lịch sử ở cai đến 50 năm từ năm 1965 đến năm 2015 và biết được nhiệt độ trong thời gian 390 năm  từ năm 1625 đến năm 2015. Kết quả nghiên cứu xác định rằng 390 năm thì năm 1815 là năm lạnh nhất (nhiệt độ 18,544 0C). Nhiệt độ ở Lào Cai có xu hướng tăng dần đến năm 1955 là năm có nhiệt độ cao nhất (nhiệt độ 19,0850C), sau đó nhiệt độ tăng giảm thất thường từ năm 1965 đến năm 2015

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam ISSN 1859-1558, số 9 (70)/2016, tr. 82-86

Tải về