Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường nông nghiệp miền Nam

Cập nhật vào ngày: 13 / 12 / 2015

Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường nông nghiệp miền Nam

Chức năng: là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp, có chức năng quan trắc, đánh giá tác động và đáp ứng các dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản và nông thôn tại địa bàn vùng Đông và Tây Nam bộ; Trạm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng.

Nhiệm vụ:

1. Quan trắc, đánh giá chất lượng và cảnh báo ô nhiễm môi trường nông nghiệp và nông thôn tại địa bàn đã được phân công; xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm và đề xuất các giải pháp khắc phục;

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin về môi trường nông nghịêp và nông thôn trong phạm vi địa bàn đã xác định;

3. Tham gia nghiên cứu, phát triển và lựa chọn các công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp để chuyển giao và hướng dẫn áp dụng cho vùng;

4. Đáp ứng các dịch vụ chuyển giao TBKT, xử lý ô nhiễm môi trường nông nghiệp và nông thôn cho vùng, các dịch vụ giám sát, cấp chứng chỉ chất lượng môi trường và chất lượng nông sản an toàn;

5. Tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm xử lý ô nhiễm môi trường, các loại vật tư nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường và các loại nông sản an toàn.